Er zijn berichten in de media over SW-bedrijf Alescon, dat via een eigen uitzendbureau een ‘schijnconstructie’ heeft gehanteerd waardoor SW-medewerkers minder salaris ontvingen dan waar zij recht op hadden. Omdat ook Tomingroep een eigen uitzendbureau heeft, kan de vraag opkomen of zo’n constructie ook bij ons wordt gehanteerd. Dat is niet het geval! Hieronder wat nadere informatie.

Uitzendbureau Focus@Work
Het uitzendbureau van Tomingroep, Focus@Work, is aangesloten bij de ABU (bond van uitzendbureaus) en hanteert de ABU-cao voor uitzendkrachten. Daarin is o.a. geregeld dat bij uitzending/detachering het salarisgebouw/functieloon van de inlenende werkgever wordt gehanteerd.

Situatie SW-medewerkers
Ongeveer 90% van de SW-medewerkers is in dienst van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep en werkt óf bij Tomingroep BV zelf, óf wordt gedetacheerd bij externe werkgevers. Op al deze medewerkers wordt de Wsw-cao toegepast.
Ongeveer 10% van de SW-medewerkers is in dienst van een reguliere werkgever. Ze volgen daar de cao van die werkgever (wettelijk verplicht) en ontvangen daar een functieloon. Tomingroep betaalt aan die werkgevers vanuit de Wsw-financiering de loonkostensubsidie, de aanpassing op de werkplek en de ontwikkelingskosten en verzorgt de begeleiding.
Sinds 1-1-2015 is de instroom van de groep SW-medewerkers beëindigd.

Situatie Participatiewet-medewerkers
Mensen die onder de Participatiewet vallen, worden bemiddeld naar reguliere werkgevers, waaronder Tomingroep BV. In alle gevallen komen zij in dienst tegen de in dat bedrijf geldende arbeidsvoorwaarden. Tomingroep hanteert voor al haar medewerkers (reguliere en P-wetters) de eigen bedrijfs-cao dan wel de cao voor de schoonmaakbranche.

Incidenteel wil een werkgever een Participatiewet-medewerker niet op de eigen loonlijst hebben (omdat hij een flexibele schil wil houden en/of vanwege onzekerheid over loonkostensubsidie op langere termijn, ziekterisico e.d.). In dat geval kan plaatsing via een uitzendbureau een oplossing zijn. Dit gaat soms via Focus@Work en soms via het vaste uitzendbureau van de werkgever. Dit is volkomen legaal en gebeurt ook met regulier personeel.
Tomingroep zelf maakt voor kandidaten uit de Participatiewet geen gebruik van deze constructie; wij nemen deze mensen in dienst. Voor het opvangen van ziekteverzuim en pieken in de productie zet Tomingroep, net als iedere werkgever, wel uitzendbureaus in, waaronder het eigen bureau Focus@Work.
 

Terug naar overzicht